Mobirise Site Creator

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TENISOVÉHO KLUBU ČERNOŠICE, z.s. KONANÉ DNE 21. 10. 2018


Dle prezenční listiny se členské schůze zúčastnilo 53 dospělých členů klubu. Dle IS ČUS-evidence členské základny má klub 96 starších 18 let a 93 dětí (prezenční listina je uložena v kanceláři klubu).

Výroční členská schůze se konala v areálu tenisového klubu v Dolních Černošicích, Nad jezem 679.

1) Zahájení jednání

Přítomné úvodem přivítal předseda tenisového klubu p. Hynek Trnka, který jménem výboru klubu schůzi svolal a také jí předsedal.

Přítomní byli seznámeni s programem výroční schůze. Program jednání následně odsouhlasili.

2) Volba komisí

Do mandátové komise byli zvoleni J. Frýdová a P. Baštář

Členy návrhové komise byli zvoleni H. Trnka a M. Budík

Do volební komise byli zvoleni R. Málek a T. Frýda

Na úvod jednání členové mandátové komise konstatovali, že se výroční členské schůze zúčastní 53 členů klubu a členská schůze je tím plně usnášeníschopná.

3) Zpráva o činnosti

Zprávu o činnosti zahájil H. Trnka vyhodnocením sportovní činnosti závodních družstev. Kostatoval , že téměř všechna družstva skončila ve svých soutěžích v polovině výsledkové listiny. Výjimku však tvoří C. družstvo dospělých, které ve IiI. třídě skončilo na posledním šestém místě a sestupuje tak do IV. výkonnostní třídy. I přes tento výrazný neúspěch bude toto družstvo přihlášeno do soutěží v příštím roce jako výchozí družstvo pro mladé dospívající tenisty. Tento záměr potvrdily i členové výboru T. Frýda a P. Baštář. Klub také postaví závodní družstva ve všech mládežnických kategoriích.

Navzdory poměrně neuspokojivým výsledkům závodních družstev došlo k výraznému posunu v aktivitě turnajů rekreačních hráčů. V průběhu hrací sezony bylo odehráno pět turnajů, některé již tradiční (Čvančarák) a některé svoji formou poprvé (Lady Cap). Sezona nemohla bý uzavřena jinak, než tradičním turnajem smíšených dvojic Olgy Kleihamplové. 

Všem vítězům gratulujeme.

Nosnými body této sezony bylo zavedení Rezervačního systému a oslavy 110. výročí klubu. V případě rezervačního systému přistoupil výbor k zakoupení příslušného softwaru, a díky M. Budíkovi se podařilo uvést celý systém do provozu již od zahájení sezony.

Většina členů systém po krátké době zvládla a ocenila jeho výhody. Systém umožňuje nejen rychlý přístup k obsazenosti kurtů, ukazuje jejich rezervaci, ale i počty hostů a jejich celkové využití. Z průběhu tohoto sledování bylo konstatováno, že celková vytíženost byla kladně ovlivňována tenisovou školou. Celková vytíženost kurtů je s výjimkou dopoledních hodin poměrně nízká. zejména v září a říjnu byl zájem o hru velice mizivý (okolo 12 % z možné kapacity). Což je pro členy klubu velkou výzvou pro příští rok.

Oslavy 110. výročí proběhly důstojně za krásného podzimního počasí a hojné účasti jak bývalých, tak i současných členů klubu. Velice si vážíme, že se i přes horší zdravotní stav, rozhodl svojí účastí nás pozdravit Oleg Kobranov. Výbor poděkoval všem, kteří se na přípravách podíleli. Zejména R. Málkovi, J. Morávkovi a V. Vlasákovi.

4) Zpráva o hospodaření

Zprávu o hospodaření přednesla J. Frýdová. Podrobně přítomné seznámila s výdaji a příjmy klubu. 

Klubu se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet a to i přes rostoucí náklady na provoz a údržbu. K vyrovnanému rozpočtu však pomohly granty od města Černošic, MŠMT a granty na práci s mládeží.

5) Volby do výboru klubu

Volby proběhly na základě konstatování volební komise, že je schůze usnášeníschopná (přítomno 53 členů s právem volit). Volební komise navrhla, že výbor bude v následujících dvou letech pracovat ve stejném složení jako doposud. Bylo však zdůrazněno, že veškerá pomoc ze strany mladé generace tenistů je vítaná a jejich případné návrhy budou projednány.

Členská schůze tento návrh jednomyslně schválila.

6) Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesl ing. J. Václavek. Komise ve své zprávě hodnotila činnost klubu za předcházející období. Její hodnocení vyznělo kladně.

Jako návrh dalšího zlepšování prostředí byl prezentován návrh zakrytí zápraží markýzou před klubovnou. Tento návrh byl akceptován. Komise vyslovila poděkování za činnost správci klubu J. Morávkovi, J. Frýdové a H. Trnkovi. Zpráva komise tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

7) Plán činnosti na rok 2019

I v roce 2019 chce tenisový klub uspokojovat sportovní potřeby svých členů. Záměrem je rovněž udržet stávající vysokou úroveň soutěží, které se zdají být pro náš klub optimální. Organizačním garantem sportovních soutěží dospělých bude i nadále P. Baštář, který bude ve spolupráci s vedoucími družstev organizovat časové rozvržení nasazování družstev na domácí utkání. Družstva mládeže povede T. Frýda. Na provoz rezervačního systému bude i nadále dohlížet M. Budík, stejně tak jako J. Zoubek na naše www stránky.

Klub chce již tradičně v příštím roce uspořádat Okresní přebory mládeže (termín konání před zahájením mistrovských utkání je však problematický s ohledem na připravenost kurtů), dále pak turnaj veteránů a turnaj smíšených dvojic. Klub bude stejně tak jako v tomto roce, podporovat konání turnajů členů, a to jak jednotlivců, tak i čtyřher.

8) Různé:

  • členská schůze akceptovala nutnost zakrytí zápraži markýzou.
  • vzala na vědomí záměr realizovat (alespoň částečně) záhon u klubovny kopané
  • nutnost dodrženi sklonu dvorců k odtokovým žlábkům
  • bylo diskutováno, že vzhledem k situaci s nedostatkem pracovních sil při jarních úpravách kurtů, je nutno posílit tuto činnost i brigádami oproti finanční úhradě
  • členové klubu uvítali záměr realizovat nad zápražím krycí markýzu. Velikost markýzy a její vzhled bude konzultován s případným sponzorem

Přítomní členové Tenisového klubu z.s. jednání členské schůze jednomyslně schválili.

Usnesení z této výroční schůze tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

V Černošicích dne 21. 10. 2018

Za výbor Tenisového klubu Černošice z.s

Zapsal: Hynek Trnka


Ke stažení:

© 2018 Tenisový klub Černošice, z.s.
IČ: 02235862
Fügnerova 1244
252 28  Černošice

Kontakt:

tel. správce: 724 254 085